Sunday, August 26, 2007

रक्षा बंधन को दिन आयो....

राग : सारंग

रक्षा बंधन को दिन आयो।
गर्गादि सब देव बुलाये,
लालहिं तिलक बनायो॥१॥

सब गुरुजन मिल देत असीस,
चिरंजीयो ब्रजरायो।
बाढो प्रताप नित या ढोटा को,
परमानंद जस गायो॥२॥

No comments: